دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
معرفی

مشخصات فردی

نام : فرخ   درویش کجوری

پست الکترونیکی : f-darvish@srbiau.ac.ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : زراعت اصلاح نباتات

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

مرتبه علمی : استاد

سمت اجرایی در دانشگاه : عضوگروه زراعت ومدیرگروه اصلاح نباتات(ارشد-دکتری)

نوع استخدام : قطعی رسمی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1370/09/01

فرخ درویش  کجوری

فرخ درویش کجوری

محل خدمت:   دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

مرتبه علمی : استاد

^